FSS METAROM

despre-metarom2

ORGANELE DE CONDUCERE

A. Organele de decizie ale FSS METAROM sunt:
a) Congresul
b) Consiliul General
c) Consiliul de Coordonare
B. Organul de executie al FSS METAROM este Biroul Executiv National.

A. a) CONGRESUL

Congresul FSS METAROM se reuneste o data la patru ani, fiind alcatuit din reprezentantii sindicatelor membre desemnati conform regulamentelor proprii, astfel:

 • 1 delegat pentru sindicatele care platesc pentru 200 de membri sau mai putin;
 • pentru sindicatele care platesc pentru mai mult de 200 de membri, cite un delegat în plus pentru fiecare 200 de membri sau fractiune care depaseste 1/4 din acest numar.
  Membrii Consiliului de Coordonare sunt delegati de drept la Congres.

Congresul are urmatoarele competente:
a) alege dintre candidati membrii Biroului Executiv;
b) dezbate si aproba rezolutiile privind politica de actiune a federatiei;
c) valideaza modificarile statutului federatiei.
d) valideaza hotaririle de afiliere nationala sau internationala a FSS METAROM;
e) valideaza hotaririle referitoare la alegerea Vicepresedintilor Nationali si a membrilor Comisiei de Cenzori;
f) primeste raportul de activitate al Biroului Executiv National si al Consiliului de Coordonare;
g) hotaraste in privinta fuzionarii, divizarii sau dizolvarii FSS METAROM;
h) hotaraste în privinta oricaror aspecte referitoare la activitatea federatiei.

CONGRESUL EXTRAORDINAR

Congresul Extraordinar poate fi convocat, numai pentru probleme in care Congresul are competente exclusive, prin hotarirea Consiliului de Coordonare într-un termen ce nu poate fi mai mic de 30 zile înainte de data stabilita si are aceeasi componenta, aceleasi competente si acelasi mod de lucru ca si Congresul.

b) CONSILIUL GENERAL

Consiliul General FSS METAROM se reuneste o data pe an, fiind alcatuit din reprezentantii sindicatelor membre desemnati conform regulamentelor proprii, astfel:

 • 1 delegat pentru sindicatele care platesc pentru 500 de membri sau mai putin;
 • pentru sindicatele care platesc pentru mai mult de 500 de membri, cite un delegat în plus pentru fiecare 500 de membri sau fractiune care depaseste 1/4 din acest numar.
  Membrii Consiliului de Coordonare sunt delegati de drept la Consiliul General.

Consiliul General are urmatoarele competente:
a) primeste raportul de activitate al Biroului Executiv National si al Consiliului de Coordonare;
b) primeste raportul Comisiei de Cenzori;
c) primeste raportul privitor la executia bugetara;
d) aproba modificarile statutului federatiei propuse de Consiliul de Coordonare si de sindicatele membre;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al federatiei;
f) aproba hotaririle de afiliere nationala sau internationala a FSS METAROM;
g) valideaza hotaririle privind infiintarea Filialelor Locale si Departamentelor Profesionale;
h) revoca si alege membri Biroului Executiv intre Congresele statutare;
i) valideaza hotaririle de excludere a sindicatelor;
j) aproba programul general de activitate al federatiei pentru anul care urmeaza;
k) hotaraste în privinta oricaror aspecte referitoare la activitatea federatiei.

c) CONSILIUL DE COORDONARE

Consiliul de Coordonare este compus din membrii Biroului Executiv National, din liderii sindicatelor membre, precum si din membri ai acestor sindicate care pot fi prezenti conform normei de reprezentare stabilita.
Consiliul de Coordonare se intruneste cel putin o data la doua luni si adopta hotarari valabile daca la intrunire sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor din sindicatele care si-au indeplinit in termen obligatiile financiare sau daca sunt reprezentati cel putin 2/3 din numarul total de membri ai sindicatelor care si-au indeplinit in termen obligatiile financiare.
În Consiliul de Coordonare dreptul de vot este stabilit astfel:

 • 1 vot pentru sindicatele care platesc pentru 500 de membri sau mai putin;
 • pentru sindicatele care platesc pentru mai mult de 500 de membri, cite un vot în plus pentru fiecare 500 de membri sau fractiune care depaseste 1/4 din acest numar;
 • membrii Biroului Executiv National au dreptul fiecare la cite un vot.

Consiliul de Coordonare are urmatoarele competente si atributii:
a) duce la îndeplinire hotaririle Congresului si Consiliului General;
b) hotaraste organizarea, declansarea si încetarea grevelor la nivelul federatiei;
c) hotaraste asupra modalitatilor de utilizare a fondurilor federatiei, în limita B.V.C.-ului aprobat;
d) stabileste pozitia de principiu a FSS METAROM fata de evenimentele majore sociale si economice, ori de alta natura care afecteaza, ori care pot afecta, direct sau indirect, interesele legitime ale membrilor sai, atit colective cit si individuale;
e) desemneaza persoanele împuternicite sa negocieze si sa încheie contractul colectiv de munca aplicabil sindicatelor membre ale FSS METAROM;
f) desemneaza persoanele imputernicite sa recruteze membrii si sa infiinteze sindicate locale;
g) stabileste ordinea de zi, data si locul de desfasurare a Congresului si a Consiliului General pe care il convoaca într-un termen ce nu poate fi mai mic de 60 de zile calendaristice înainte de data stabilita;
h) avizeaza proiectul de buget, bilantul financiar si raportul de activitate elaborate de Biroul Executiv si le prezinta Consiliului General;
i) elaboreaza proiectul de modificare al statutului FSS METAROM si îl supune aprobarii Consiliului General;
j) hotaraste afilierea nationala sau internationala a FSS METAROM;
k) alege si revoca membrii Comisiei de Cenzori ai FSS METAROM ;
l) hotaraste asupra excluderii sindicatelor;
m) hotaraste convocarea Comisiei de Cenzori;
n) aproba cererile de afiliere la federatie;
o) adopta regulamentele de organizare si functionare aferente prezentului statut;
p) aproba statul de functiuni aferent personalului angajat al federatiei;
q) aproba organizarea programelor de formare si perfectionare în domeniul relatiilor de munca si al relatiilor sociale globale;
r) aproba înfiintarea de unitati cu caracter lucrativ sau participarea, prin asociere cu alte persoane fizice sau juridice, la astfel de unitati;
s) stabileste nivelul salarizarii si al celorlalte drepturi cuvenite membrilor Biroului Executiv;
t) desemneaza persoanele împuternicite sa negocieze si sa încheie contractul individual de munca cu personalul angajat al federatiei;
u) solutioneaza contestatiile formulate împotriva deciziilor de sanctionare emise de Presedintele FSS METAROM;
v) desemneaza persoanele competente sa verifice declaratiile sindicatelor afiliate cu privire la numarul de membri;
z) aproba înfiintarea comisiilor de lucru ale federatiei, le stabileste competentele si regulamentele de organizare-functionare.

B. BIROUL EXECUTIV NATIONAL

Biroul Executiv National este organul de executie al FSS METAROM si este compus din:
– Biroul Executiv – ales de Congres
– Vicepresedinti Nationali
Biroul Executiv este compus din Presedinte, Primvicepresedinte, Secretar General si Vicepresedinte.

ORGANIGRAMA

 • Presedinte ONICA DANUT
 • Primvicepresedinte COROBAN DORIN
 • Secretar General RUS ALEXANDRU
 • Vicepresedinte VOICA FLORIN