avantaje-fss
Metarom

 • Federatia negociază cu reprezentanţii Guvernului şi ai Patronatelor. Fără acest cadru legal, drepturile tale ca salariat nu ar putea fi asigurate.
 • În cazul în care drepturile tale legale au fost încălcate, la cererea sindicatului la care esti afiliat, Federatia recurge la toate formele specifice de luptă sindicală pentru ca ele să fie restabilite.
 • Federatia poate să sesizeze orice instituţie de stat, parchetul, judecatoriile sau tribunalele, Organizaţia Internaţională a Muncii, alte organisme şi organizaţii internaţionale, în cazul încălcării drepturilor şi libertăţilor tale sindicale, politice, economice, sociale şi civile.
 • Federatia îţi asigură gratuit informatii şi consultaţie juridică în toate problemele legate de DREPTUL TĂU la muncă salariată, la condiţiile de lucru, la concediu medical sau de odihnă, la protecţie socială.
 • Federatia sprijină acordarea tichetelor de masă, pentru îmbunătăţirea climatului de muncă din întreprindere, ca formă de protecţie socială.
 • Federatia organizează cursuri de pregătire sindicală, la care şi tu poţi să participi.
 • FSS METAROM se declară prin Statut o organizaţie independentă, păstrindu-şi dreptul de opţiune şi decizie asupra tuturor problemelor ce privesc drepturile şi libertăţile salariaţilor.
 • FSS METAROM promovează principiile fundamentale ale mişcării sindicale: unitatea de acţiune, solidaritatea, democraţia, exprimarea liberă şi respectul opiniilor, alegerile democratice.
 • FSS METAROM îşi defineşte ca obiectiv principal al activităţii sale apărarea drepturilor esenţiale ale membrilor săi, reprezentarea şi promovarea intereselor profesionale, economice, sociale şi culturale ale acestora, prin toate prerogativele pe care le are şi mijloacele de care dispune.
avantaje-fss-2
Metarom

1. Reprezentare la nivel local, regional si national :
– Deciziile legate de salarizare, ore suplimentare, concedieri si conditii de muncă trebuie să fie luate numai după consultari cu reprezentantii alesi ai lucratorilor ;

2. Retea de informare :
– Sindicatul ofera calea de transmitere a informatiilor importante catre lucratori si de a comunica patronilor sau guvernului problemele lucratorilor .

3. Servicii juridice :
– Membrul de sindicat poate primi asistenta juridica gratuita in vederea apararii drepturilor sale .

4. Sanatate si securitate in munca si protectia mediului inconjurator :
– Lucratorii trebuie sa fie aparati nu numai la locul de munca, ci si in comunitatea in care traiesc si care sufera consecintele actiunilor intreprinderilor industriale .

5. Apartenenta la comunitatea nationala si internationala :
– Membrul de sindicat face parte dintr-o familie nationala si internationala de sindicate.

despre-metarom
Metarom

CARE SUNT AVANTAJELE INSCRIERII INTR-UN SINDICAT ?

1. Reprezentare la nivel local, regional si national :
– Deciziile legate de salarizare, ore suplimentare, concedieri si conditii de muncă trebuie să fie luate numai după consultari cu reprezentantii alesi ai lucratorilor ;

2. Retea de informare :
– Sindicatul ofera calea de transmitere a informatiilor importante catre lucratori si de a comunica patronilor sau guvernului problemele lucratorilor .

3. Servicii juridice :
– Membrul de sindicat poate primi asistenta juridica gratuita in vederea apararii drepturilor sale .

4. Sanatate si securitate in munca si protectia mediului inconjurator :
– Lucratorii trebuie sa fie aparati nu numai la locul de munca, ci si in comunitatea in care traiesc si care sufera consecintele actiunilor intreprinderilor industriale .

5. Apartenenta la comunitatea nationala si internationala :
– Membrul de sindicat face parte dintr-o familie nationala si internationala de sindicate.

Ce va oferă FSS METAROM?

 • Federatia negociază cu reprezentanţii Guvernului şi ai Patronatelor. Fără acest cadru legal, drepturile tale ca salariat nu ar putea fi asigurate.
 • În cazul în care drepturile tale legale au fost încălcate, la cererea sindicatului la care esti afiliat, Federatia recurge la toate formele specifice de luptă sindicală pentru ca ele să fie restabilite.
 • Federatia poate să sesizeze orice instituţie de stat, parchetul, judecatoriile sau tribunalele, Organizaţia Internaţională a Muncii, alte organisme şi organizaţii internaţionale, în cazul încălcării drepturilor şi libertăţilor tale sindicale, politice, economice, sociale şi civile.
 • Federatia îţi asigură gratuit informatii şi consultaţie juridică în toate problemele legate de DREPTUL TĂU la muncă salariată, la condiţiile de lucru, la concediu medical sau de odihnă, la protecţie socială.
 • Federatia sprijină acordarea tichetelor de masă, pentru îmbunătăţirea climatului de muncă din întreprindere, ca formă de protecţie socială.
 • Federatia organizează cursuri de pregătire sindicală, la care şi tu poţi să participi.
 • FSS METAROM se declară prin Statut o organizaţie independentă, păstrindu-şi dreptul de opţiune şi decizie asupra tuturor problemelor ce privesc drepturile şi libertăţile salariaţilor.
 • FSS METAROM promovează principiile fundamentale ale mişcării sindicale: unitatea de acţiune, solidaritatea, democraţia, exprimarea liberă şi respectul opiniilor, alegerile democratice.
 • FSS METAROM îşi defineşte ca obiectiv principal al activităţii sale apărarea drepturilor esenţiale ale membrilor săi, reprezentarea şi promovarea intereselor profesionale, economice, sociale şi culturale ale acestora, prin toate prerogativele pe care le are şi mijloacele de care dispune.

Constituirea unui sindicat

AFILIERE, DREPTURI SI OBLIGATII, PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU

Avand in vedere structura organizatorica a FSS METAROM exista mai multe optiuni pentru afiliere:

 • Daca sunteti salariat, daca exercitati legal o meserie, cu exceptia celor carora le este interzis prin lege aderarea la un sindicat, puteti adera la unul din sindicatele din structura organizatorica a FSS METAROM. In acest caz trebuie doar sa completati o cerere de adeziune.
 • Daca organizatia dumneavoastra este un sindicat atunci trebuie sa depuneti o cerere de afiliere la Secretariatul Federatiei.

Afilierea

Conform Statului Federatiei, poate dobindi calitatea de membru al FSS METAROM orice sindicat legal constituit care indeplineste urmatoarele conditii :

 • sa-si bazeze actiunea sindicala pe principii democratice si sa admita fara rezerve statutul si regulamentele FSS METAROM;
 • sa plateasca cotizatia în cuantumul si conditiile stabilite;
 • sa nu fie afiliat pe plan intern la alta organizatie sindicala, exceptind organizatiile teritoriale ale confederatiei la care FSS METAROM este afiliata.

Afilierea se face pe baza liberului consimtamint depunind la secretariatul FSS METAROM un dosar cu urmatoarele acte :

 • Cererea de afiliere care sa cuprinda denumirea organizatiei, numele si prenumele membrilor organului de conducere permanent, adresa, numarul de telefon / fax, email;
 • Statutul si regulamentelor sindicatului (copie);
 • Hotarirea judecatoreasca prin care sindicatul a dobindit personalitate juridica (copie);
 • Actul în care s-a consemnat hotarirea de afiliere adoptata în conformitate cu statutul sau regulamentele proprii (copie);
 • Declaratia privind numarul de membrii cotizanti din luna precedenta si numarul mediu de membrii cotizanti pe ultimele trei luni anterioare depunerii cererii;
 • Angajamentul de respectare a statutului FSS METAROM;

Drepturile si Obligatiile organizatiilor membre

În raporturile lor cu FSS METAROM, sindicatele membre au dreptul:

 • de a-si desfasura activitatea in mod autonom, in conformitate cu propriile statute si regulamente, cu exceptia sindicatelor locale sau nationale infiintate cu sprijinul FSS METAROM care isi vor desfasura activitatea potrivit statutelor, regulamentelor si bugetelor aprobate de instantele federatiei;
 • de a-si desemna candidati pentru functiile din organele de conducere ale federatiei;
 • de a fi informate cu privire la activitatea organelor de conducere ale federatiei;
 • de a propune sanctionarea oricarei persoane din organele de conducere ale federatiei, sau a oricarui sindicat membru al FSS METAROM care încalca prevederile statutului, ale regulamentelor ori ale deciziei federatiei;
 • de a obtine sprijinul FSS METAROM pentru promovarea si apararea drepturilor colective ale membrilor lor;
 • de a beneficia de rezultatele oricarei activitati desfasurate de federatie în conformitate cu scopul si obiectivele prevazute în statut;
 • de a cere si obtine solidarizarea la propriile actiuni a tuturor celorlalte sindicate membre;
 • de a face propuneri pentru modificarea statutului si regulamentelor federatiei;
 • de a se abtine de la orice actiune comuna pe care nu a aprobat-o, dovedind ca i-ar aduce prejudicii;
 • de a se retrage din federatie, respectind prevederile prezentului statut;
 • alte drepturi, care nu sunt în mod expres mentionate în acest capitol, dar care deriva din statutul, regulamentele sau deciziile adoptate de FSS METAROM.

Depunerea unei cereri de afiliere la FSS METAROM presupune ca sindicatul respectiv a luat cunostinta de prevederile prezentului statut si ca, dupa aprobarea afilierii, întelege sa-si îndeplineasca urmatoarele obligatii:

 • de a respecta prevederile statutului si regulamentelor federatiei;
 • de a asigura reprezentantilor sai în organele de conducere ale federatiei participarea la toate întrunirile convocate în conformitate cu reglementarile în vigoare;
 • de a asigura aplicarea hotaririlor organelor de conducere ale federatiei si de a participa la actiunile comune întreprinse conform statutului FSS METAROM;
 • de a asigura in cadrul unitatilor in care actioneaza respectarea caracterului minim al drepturilor prin CCMR;
 • de a aduce la cunostinta Biroului Executiv al federatiei toate hotaririle si initiativele proprii care pot avea urmari asupra desfasurarii normale a activitatii FSS METAROM;
 • de a nu face nici un fel de aprecieri ori declaratii publice împotriva ori în defavoarea actiunilor hotarite de federatie, chiar daca nu participa la ele ori au votat împotriva lor;
 • de a achita la termen toate obligatiile materiale stabilite prin statut sau prin hotaririle Consiliului de Coordonare;
 • de a respecta obligatiile ce revin federatiei si membrilor sai prin statutul si regulamentele confederatiei la care FSS METAROM este afiliata;
 • în cazul retragerii sau excluderii, sa achite contravaloarea cotizatiei scadente pina la data la care acestea îsi produc efectele.

Pierderea calitatii de membru

Calitatea de membru al FSS METAROM înceteaza prin retragere sau excludere.
Sindicatul care s-a retras ori a fost exclus din federatie este tinut sa-si îndeplineasca obligatiile contractate în numele sau ori la cererea sa de catre FSS METAROM, singura sau în colaborare cu terti.Încetarea afilierii prin retragere sau excludere determina decaderea sindicatelor în cauza din orice drepturi asupra patrimoniului FSS METAROM.

Retragerea din FSS METAROM se face printr-o cerere scrisa însotita de copia actului în care s-a consemnat hotarirea de retragere adresata Consiliului de Coordonare si depusa la sediul federatiei cu cel putin o luna înainte de a deveni efectiva, în scopul încercarii concilierii.