despre-metarom2
Organizare

ORGANELE DE CONDUCERE

A. Organele de decizie ale FSS METAROM sunt:
a) Congresul
b) Consiliul General
c) Consiliul de Coordonare
B. Organul de executie al FSS METAROM este Biroul Executiv National.

A. a) CONGRESUL

Congresul FSS METAROM se reuneste o data la patru ani, fiind alcatuit din reprezentantii sindicatelor membre desemnati conform regulamentelor proprii, astfel:

 • 1 delegat pentru sindicatele care platesc pentru 200 de membri sau mai putin;
 • pentru sindicatele care platesc pentru mai mult de 200 de membri, cite un delegat în plus pentru fiecare 200 de membri sau fractiune care depaseste 1/4 din acest numar.
  Membrii Consiliului de Coordonare sunt delegati de drept la Congres.

Congresul are urmatoarele competente:
a) alege dintre candidati membrii Biroului Executiv;
b) dezbate si aproba rezolutiile privind politica de actiune a federatiei;
c) valideaza modificarile statutului federatiei.
d) valideaza hotaririle de afiliere nationala sau internationala a FSS METAROM;
e) valideaza hotaririle referitoare la alegerea Vicepresedintilor Nationali si a membrilor Comisiei de Cenzori;
f) primeste raportul de activitate al Biroului Executiv National si al Consiliului de Coordonare;
g) hotaraste in privinta fuzionarii, divizarii sau dizolvarii FSS METAROM;
h) hotaraste în privinta oricaror aspecte referitoare la activitatea federatiei.

CONGRESUL EXTRAORDINAR

Congresul Extraordinar poate fi convocat, numai pentru probleme in care Congresul are competente exclusive, prin hotarirea Consiliului de Coordonare într-un termen ce nu poate fi mai mic de 30 zile înainte de data stabilita si are aceeasi componenta, aceleasi competente si acelasi mod de lucru ca si Congresul.

b) CONSILIUL GENERAL

Consiliul General FSS METAROM se reuneste o data pe an, fiind alcatuit din reprezentantii sindicatelor membre desemnati conform regulamentelor proprii, astfel:

 • 1 delegat pentru sindicatele care platesc pentru 500 de membri sau mai putin;
 • pentru sindicatele care platesc pentru mai mult de 500 de membri, cite un delegat în plus pentru fiecare 500 de membri sau fractiune care depaseste 1/4 din acest numar.
  Membrii Consiliului de Coordonare sunt delegati de drept la Consiliul General.

Consiliul General are urmatoarele competente:
a) primeste raportul de activitate al Biroului Executiv National si al Consiliului de Coordonare;
b) primeste raportul Comisiei de Cenzori;
c) primeste raportul privitor la executia bugetara;
d) aproba modificarile statutului federatiei propuse de Consiliul de Coordonare si de sindicatele membre;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al federatiei;
f) aproba hotaririle de afiliere nationala sau internationala a FSS METAROM;
g) valideaza hotaririle privind infiintarea Filialelor Locale si Departamentelor Profesionale;
h) revoca si alege membri Biroului Executiv intre Congresele statutare;
i) valideaza hotaririle de excludere a sindicatelor;
j) aproba programul general de activitate al federatiei pentru anul care urmeaza;
k) hotaraste în privinta oricaror aspecte referitoare la activitatea federatiei.

c) CONSILIUL DE COORDONARE

Consiliul de Coordonare este compus din membrii Biroului Executiv National, din liderii sindicatelor membre, precum si din membri ai acestor sindicate care pot fi prezenti conform normei de reprezentare stabilita.
Consiliul de Coordonare se intruneste cel putin o data la doua luni si adopta hotarari valabile daca la intrunire sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor din sindicatele care si-au indeplinit in termen obligatiile financiare sau daca sunt reprezentati cel putin 2/3 din numarul total de membri ai sindicatelor care si-au indeplinit in termen obligatiile financiare.
În Consiliul de Coordonare dreptul de vot este stabilit astfel:

 • 1 vot pentru sindicatele care platesc pentru 500 de membri sau mai putin;
 • pentru sindicatele care platesc pentru mai mult de 500 de membri, cite un vot în plus pentru fiecare 500 de membri sau fractiune care depaseste 1/4 din acest numar;
 • membrii Biroului Executiv National au dreptul fiecare la cite un vot.

Consiliul de Coordonare are urmatoarele competente si atributii:
a) duce la îndeplinire hotaririle Congresului si Consiliului General;
b) hotaraste organizarea, declansarea si încetarea grevelor la nivelul federatiei;
c) hotaraste asupra modalitatilor de utilizare a fondurilor federatiei, în limita B.V.C.-ului aprobat;
d) stabileste pozitia de principiu a FSS METAROM fata de evenimentele majore sociale si economice, ori de alta natura care afecteaza, ori care pot afecta, direct sau indirect, interesele legitime ale membrilor sai, atit colective cit si individuale;
e) desemneaza persoanele împuternicite sa negocieze si sa încheie contractul colectiv de munca aplicabil sindicatelor membre ale FSS METAROM;
f) desemneaza persoanele imputernicite sa recruteze membrii si sa infiinteze sindicate locale;
g) stabileste ordinea de zi, data si locul de desfasurare a Congresului si a Consiliului General pe care il convoaca într-un termen ce nu poate fi mai mic de 60 de zile calendaristice înainte de data stabilita;
h) avizeaza proiectul de buget, bilantul financiar si raportul de activitate elaborate de Biroul Executiv si le prezinta Consiliului General;
i) elaboreaza proiectul de modificare al statutului FSS METAROM si îl supune aprobarii Consiliului General;
j) hotaraste afilierea nationala sau internationala a FSS METAROM;
k) alege si revoca membrii Comisiei de Cenzori ai FSS METAROM ;
l) hotaraste asupra excluderii sindicatelor;
m) hotaraste convocarea Comisiei de Cenzori;
n) aproba cererile de afiliere la federatie;
o) adopta regulamentele de organizare si functionare aferente prezentului statut;
p) aproba statul de functiuni aferent personalului angajat al federatiei;
q) aproba organizarea programelor de formare si perfectionare în domeniul relatiilor de munca si al relatiilor sociale globale;
r) aproba înfiintarea de unitati cu caracter lucrativ sau participarea, prin asociere cu alte persoane fizice sau juridice, la astfel de unitati;
s) stabileste nivelul salarizarii si al celorlalte drepturi cuvenite membrilor Biroului Executiv;
t) desemneaza persoanele împuternicite sa negocieze si sa încheie contractul individual de munca cu personalul angajat al federatiei;
u) solutioneaza contestatiile formulate împotriva deciziilor de sanctionare emise de Presedintele FSS METAROM;
v) desemneaza persoanele competente sa verifice declaratiile sindicatelor afiliate cu privire la numarul de membri;
z) aproba înfiintarea comisiilor de lucru ale federatiei, le stabileste competentele si regulamentele de organizare-functionare.

B. BIROUL EXECUTIV NATIONAL

Biroul Executiv National este organul de executie al FSS METAROM si este compus din:
– Biroul Executiv – ales de Congres
– Vicepresedinti Nationali
Biroul Executiv este compus din Presedinte, Primvicepresedinte, Secretar General si Vicepresedinte.

ORGANIGRAMA

 • Presedinte ONICA DANUT
 • Primvicepresedinte COROBAN DORIN
 • Secretar General RUS ALEXANDRU
 • Vicepresedinte VOICA FLORIN
afilierea_metarom
Despre noi

FSS METAROM este o organizatie constituita în temeiul legii nr.54/2003 si a conventiilor Organizatiei Internationale a Muncii nr.87 (1948) si nr.98 (1949) prin libera asociere a sindicatelor legal constituite în sectoarele de producere si prelucrare a metalelor. FSS METAROM a dobindit personalitate juridica în baza sentintei civile nr. 4/22.03.2006 pronuntata de Sectia a III-a Civila a Tribunalului Municipiului Bucuresti, fiind înscrisa în registrul persoanelor juridice. Sediul central al FSS METAROM este stabilit în Bucuresti.

Federatia Sindicala a Siderurgistilor METAROM s-a constituit in urma CONGRESULUI din 24 ianuarie 2006 desfasurat la Galati, prin fuziunea a doua federatii: Federatia Nationala Sindicala METAROM si Federatia Sindicala a Siderurgistilor. In prezent este cea mai mare federatie sindicala din Ramura Metalurgie feroasă şi neferoasă şi produse refractare, indeplinind conditiile de reprezentativitate prevazute de lege.

In tot acest timp, FSS METAROM s-a confruntat cu o serie de provocari ca urmare a privatizarilor si restructurarilor economice care au avut ca efect disponibilizari de personal. Federatia a adoptat o politica de solutionare pe cale amiabila a divergentelor, dar a fost foarte ferma atunci cand situatiile au impus declansarea conflictelor sociale si de munca, uzand inclusiv de actiuni in instantele judecatoresti.

Conform statututlui nostru toate organizatiile sunt implicate in activitatea de organizare – conducere a federatiei folosind eficient capacitatea fizica si intelectuala a tuturor liderilor sindicali.
FSS METAROM este total independentă faţă de partidele politice, de organele de stat şi de patronat si este deschisă oricui spre aderare.

In acest moment structura FSS METAROM cuprinde 32 de sindicate din 18 judete si Municipiul Bucuresti. Toate sindicatele sunt reprezentative la nivelul societatilor unde sunt organizate.

FSS METAROM este afiliata la IndustriAll European Trade Union si la IndustriAll Global Union.

despre-metarom
Metarom

CARE SUNT AVANTAJELE INSCRIERII INTR-UN SINDICAT ?

1. Reprezentare la nivel local, regional si national :
– Deciziile legate de salarizare, ore suplimentare, concedieri si conditii de muncă trebuie să fie luate numai după consultari cu reprezentantii alesi ai lucratorilor ;

2. Retea de informare :
– Sindicatul ofera calea de transmitere a informatiilor importante catre lucratori si de a comunica patronilor sau guvernului problemele lucratorilor .

3. Servicii juridice :
– Membrul de sindicat poate primi asistenta juridica gratuita in vederea apararii drepturilor sale .

4. Sanatate si securitate in munca si protectia mediului inconjurator :
– Lucratorii trebuie sa fie aparati nu numai la locul de munca, ci si in comunitatea in care traiesc si care sufera consecintele actiunilor intreprinderilor industriale .

5. Apartenenta la comunitatea nationala si internationala :
– Membrul de sindicat face parte dintr-o familie nationala si internationala de sindicate.

Ce va oferă FSS METAROM?

 • Federatia negociază cu reprezentanţii Guvernului şi ai Patronatelor. Fără acest cadru legal, drepturile tale ca salariat nu ar putea fi asigurate.
 • În cazul în care drepturile tale legale au fost încălcate, la cererea sindicatului la care esti afiliat, Federatia recurge la toate formele specifice de luptă sindicală pentru ca ele să fie restabilite.
 • Federatia poate să sesizeze orice instituţie de stat, parchetul, judecatoriile sau tribunalele, Organizaţia Internaţională a Muncii, alte organisme şi organizaţii internaţionale, în cazul încălcării drepturilor şi libertăţilor tale sindicale, politice, economice, sociale şi civile.
 • Federatia îţi asigură gratuit informatii şi consultaţie juridică în toate problemele legate de DREPTUL TĂU la muncă salariată, la condiţiile de lucru, la concediu medical sau de odihnă, la protecţie socială.
 • Federatia sprijină acordarea tichetelor de masă, pentru îmbunătăţirea climatului de muncă din întreprindere, ca formă de protecţie socială.
 • Federatia organizează cursuri de pregătire sindicală, la care şi tu poţi să participi.
 • FSS METAROM se declară prin Statut o organizaţie independentă, păstrindu-şi dreptul de opţiune şi decizie asupra tuturor problemelor ce privesc drepturile şi libertăţile salariaţilor.
 • FSS METAROM promovează principiile fundamentale ale mişcării sindicale: unitatea de acţiune, solidaritatea, democraţia, exprimarea liberă şi respectul opiniilor, alegerile democratice.
 • FSS METAROM îşi defineşte ca obiectiv principal al activităţii sale apărarea drepturilor esenţiale ale membrilor săi, reprezentarea şi promovarea intereselor profesionale, economice, sociale şi culturale ale acestora, prin toate prerogativele pe care le are şi mijloacele de care dispune.

Constituirea unui sindicat

AFILIERE, DREPTURI SI OBLIGATII, PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU

Avand in vedere structura organizatorica a FSS METAROM exista mai multe optiuni pentru afiliere:

 • Daca sunteti salariat, daca exercitati legal o meserie, cu exceptia celor carora le este interzis prin lege aderarea la un sindicat, puteti adera la unul din sindicatele din structura organizatorica a FSS METAROM. In acest caz trebuie doar sa completati o cerere de adeziune.
 • Daca organizatia dumneavoastra este un sindicat atunci trebuie sa depuneti o cerere de afiliere la Secretariatul Federatiei.

Afilierea

Conform Statului Federatiei, poate dobindi calitatea de membru al FSS METAROM orice sindicat legal constituit care indeplineste urmatoarele conditii :

 • sa-si bazeze actiunea sindicala pe principii democratice si sa admita fara rezerve statutul si regulamentele FSS METAROM;
 • sa plateasca cotizatia în cuantumul si conditiile stabilite;
 • sa nu fie afiliat pe plan intern la alta organizatie sindicala, exceptind organizatiile teritoriale ale confederatiei la care FSS METAROM este afiliata.

Afilierea se face pe baza liberului consimtamint depunind la secretariatul FSS METAROM un dosar cu urmatoarele acte :

 • Cererea de afiliere care sa cuprinda denumirea organizatiei, numele si prenumele membrilor organului de conducere permanent, adresa, numarul de telefon / fax, email;
 • Statutul si regulamentelor sindicatului (copie);
 • Hotarirea judecatoreasca prin care sindicatul a dobindit personalitate juridica (copie);
 • Actul în care s-a consemnat hotarirea de afiliere adoptata în conformitate cu statutul sau regulamentele proprii (copie);
 • Declaratia privind numarul de membrii cotizanti din luna precedenta si numarul mediu de membrii cotizanti pe ultimele trei luni anterioare depunerii cererii;
 • Angajamentul de respectare a statutului FSS METAROM;

Drepturile si Obligatiile organizatiilor membre

În raporturile lor cu FSS METAROM, sindicatele membre au dreptul:

 • de a-si desfasura activitatea in mod autonom, in conformitate cu propriile statute si regulamente, cu exceptia sindicatelor locale sau nationale infiintate cu sprijinul FSS METAROM care isi vor desfasura activitatea potrivit statutelor, regulamentelor si bugetelor aprobate de instantele federatiei;
 • de a-si desemna candidati pentru functiile din organele de conducere ale federatiei;
 • de a fi informate cu privire la activitatea organelor de conducere ale federatiei;
 • de a propune sanctionarea oricarei persoane din organele de conducere ale federatiei, sau a oricarui sindicat membru al FSS METAROM care încalca prevederile statutului, ale regulamentelor ori ale deciziei federatiei;
 • de a obtine sprijinul FSS METAROM pentru promovarea si apararea drepturilor colective ale membrilor lor;
 • de a beneficia de rezultatele oricarei activitati desfasurate de federatie în conformitate cu scopul si obiectivele prevazute în statut;
 • de a cere si obtine solidarizarea la propriile actiuni a tuturor celorlalte sindicate membre;
 • de a face propuneri pentru modificarea statutului si regulamentelor federatiei;
 • de a se abtine de la orice actiune comuna pe care nu a aprobat-o, dovedind ca i-ar aduce prejudicii;
 • de a se retrage din federatie, respectind prevederile prezentului statut;
 • alte drepturi, care nu sunt în mod expres mentionate în acest capitol, dar care deriva din statutul, regulamentele sau deciziile adoptate de FSS METAROM.

Depunerea unei cereri de afiliere la FSS METAROM presupune ca sindicatul respectiv a luat cunostinta de prevederile prezentului statut si ca, dupa aprobarea afilierii, întelege sa-si îndeplineasca urmatoarele obligatii:

 • de a respecta prevederile statutului si regulamentelor federatiei;
 • de a asigura reprezentantilor sai în organele de conducere ale federatiei participarea la toate întrunirile convocate în conformitate cu reglementarile în vigoare;
 • de a asigura aplicarea hotaririlor organelor de conducere ale federatiei si de a participa la actiunile comune întreprinse conform statutului FSS METAROM;
 • de a asigura in cadrul unitatilor in care actioneaza respectarea caracterului minim al drepturilor prin CCMR;
 • de a aduce la cunostinta Biroului Executiv al federatiei toate hotaririle si initiativele proprii care pot avea urmari asupra desfasurarii normale a activitatii FSS METAROM;
 • de a nu face nici un fel de aprecieri ori declaratii publice împotriva ori în defavoarea actiunilor hotarite de federatie, chiar daca nu participa la ele ori au votat împotriva lor;
 • de a achita la termen toate obligatiile materiale stabilite prin statut sau prin hotaririle Consiliului de Coordonare;
 • de a respecta obligatiile ce revin federatiei si membrilor sai prin statutul si regulamentele confederatiei la care FSS METAROM este afiliata;
 • în cazul retragerii sau excluderii, sa achite contravaloarea cotizatiei scadente pina la data la care acestea îsi produc efectele.

Pierderea calitatii de membru

Calitatea de membru al FSS METAROM înceteaza prin retragere sau excludere.
Sindicatul care s-a retras ori a fost exclus din federatie este tinut sa-si îndeplineasca obligatiile contractate în numele sau ori la cererea sa de catre FSS METAROM, singura sau în colaborare cu terti.Încetarea afilierii prin retragere sau excludere determina decaderea sindicatelor în cauza din orice drepturi asupra patrimoniului FSS METAROM.

Retragerea din FSS METAROM se face printr-o cerere scrisa însotita de copia actului în care s-a consemnat hotarirea de retragere adresata Consiliului de Coordonare si depusa la sediul federatiei cu cel putin o luna înainte de a deveni efectiva, în scopul încercarii concilierii.